Sisällysluettelo

Tulevaisuusselonteon kansalaiskommentointi
Yhteensä 154 kommenttia

Hallituksen tulevaisuusselonteko 2030 on valmis. Tällä sivulla voit lukea selonteon sekä osallistua sen uudenlaiseen yhteisölliseen kommentointiin.

Lukiessasi selontekoa voit klikata mitä tahansa tekstikappaletta tai kappaleen sivussa olevaa puhekuplaa ja jättää kommentin nimenomaan sen kappaleen sisältöön. Voit myös kommentoida koko lukua yleisemmällä tasolla.

Olemme myös kutsuneet asiantuntijakirjoittajia kommentoimaan selontekoa. Voit lukea kaikki selontekoon jätetyt kommentit täältä.

Vasemmalla on sisällysluettelo. Voit hypätä siitä suoraan sinua kiinnostavaan lukuun tai aloittaa alusta. Sisällysluettelo löytyy koko ajan ruutusi vasemmasta reunasta.

Tulevaisuusselonteon ministerityöryhmä käsittelee jätettyjä kommentteja ja ideoita keväällä 2014.

Tulevaisuusselonteon tehtävä on kiinnittää huomiota sellaisiin Suomen pitkän aikavälin tulevaisuuden kannalta keskeisiin kysymyksiin, jotka muuten jäisivät liian pienelle tai hajanaiselle huomiolle. Kestävä kasvu vuoden 2030 näkökulmasta on selkeästi tällainen haaste. Suomi on ajautunut tilanteeseen, jossa kansalaisten ja Suomessa asuvien hyvinvoinnin rahoituksen turvaava kasvu ei toteudu ilman erityisiä ponnisteluja. Koko EU kohtaa merkittäviä haasteita. Selonteko keskittyy lin [...]

9 Kommenttia

Tulevaisuusselonteko on kerran vaalikaudessa valtioneuvoston eduskunnalle valmistelema asiakirja, joka avaa Suomen tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia. Kestävällä kasvulla hyvinvointia -selonteossa keskitytään kestävän kasvun avaimiin hyvinvoinnin takaamiseksi vuoteen 2030 ulottuvassa tulevaisuudessa. Selonteossa nostetaan esiin uuden tekemisen keihäänkärkiä, jotka vaativat huomiota nyt ja pitkällä aikavälillä. Selonteon valmistelua on johtanut hallituksen nimittämä kaikk [...]

7 Kommenttia

Valtioneuvoston visio: Vuonna 2030 kaikkien Suomessa on hyvä elää merkityksellistä ja arvokasta elämää. Suomalainen osaaminen ja taloudellinen kasvu ovat luoneet perustan hyvinvoinnille. Suomi on onnistunut rakentamaan kestävää kasvua omaleimaisiin menestystekijöihinsä nojaten ja kantaen vastuuta sekä Suomessa että globaalisti. Kasvu on edistänyt ihmisten hyvinvointia ympäristön kantokyvyn asettamissa rajoissa. Vastuuta kantavat koko yhteiskunta, yhteisöt ja yksilöt. Kansal [...]

13 Kommenttia

Suomen julkinen talous on kestämättömällä uralla. Verotulojen kehitys jatkuu heikkona, kun talouskasvu pysyy vaimeana. Kasvua hidastaa työikäisen väestön supistuminen ja talouden tuotantopotentiaalin hidas kasvu. Samanaikaisesti julkisen talouden ikäsidonnaiset menot jatkavat kasvuaan ikääntyneiden määrän kasvaessa. Työikäisen väestön ennakoidaan supistuvan noin 100 000 henkilöllä vuoteen 2030 mennessä. Samaan aikaan yli 64-vuotiaiden määrä kasvaa 500 000 henkilöllä [...]

12 Kommenttia

Yhteiskunnilla on tarve saada tietoa omasta hyvinvoinnin tilasta ja suhteuttaa sitä muiden maiden tilanteeseen. Yhteiskunnan hyvinvointia voidaan määritellä ja mitata useilla tavoilla, ja erilaisia kansainvälisiä vertailuaineistoja sekä hyvinvoinnin ja kehityksen indeksejä on lukemattomia. Merkittävin päätöksentekijöiden käyttöön vakiintunut yhteiskunnan kehityksen ja kansantalouden tilinpidon mittari on bruttokansantuote (BKT). Se kuvaa taloudellista toimeliaisuutta, eikä sitä [...]

7 Kommenttia

Kansantalouden talouskasvun tavoitteeksi on Suomessa asetettu BKT:n 3 % vuosikasvu. Valtiovarainministeriön vakausohjelman ennuste pitkälle aikavälille nojaa BKT:n 1,6  % kasvuun (2013) ja 1,5 % tuottavuuden kasvuun. Mutta mitä tapahtuisi, jos taloudellista kasvua ei olisi ollenkaan ja hallitusti pyrkisimme hyvinvointiin ilman talouden kasvua? Historiassa ei ole esimerkkejä hyvinvoinnin säilymisestä taloudellisen kasvun romahdettua. Nyt vaikeuksissa olevat EU-maat ovat tämän päivä [...]

15 Kommenttia

Tulevaisuusselonteon valmistelun ennakointivaihe tuotti erilaisia tulevaisuuskuvia Suomesta vuonna 2030. Valmisteluvaiheen kaikkia tuotoksia ei toisteta tässä ja lisäksi muuta tulevaisuutta kuvaavaa aineistoa on runsaasti. Tässä luvussa on suppeasti kuvattu kestävän kasvun mahdollisuuksien ja haasteiden kannalta keskeisiä muutostekijöitä, jotka jatkossa on huomioitava. Suomen kestävän kasvun mahdollisuuksia ja kasvun edellytystekijöitä on kuvattu seuraavissa luvuissa. Suomen tal [...]

18 Kommenttia

Vuoteen 2030 mennessä tulee eteen paljon muutoksia, joita emme osaa nyt ennustaa tai joihin liittyy merkittäviä epävarmuuksia. Seitsemäntoista vuoden aikajänne on toisaalta hyvin lyhyt ja toisaalta pitkä. Esimerkiksi liikenne- ja rakennusinfrastruktuurin sekä energiatuotannon osalta teemme nyt päätöksiä, joiden vaikutusten tarkastelun aikajänne on huomattavasti pidempi. Toisaalta globaalissa digitaalitaloudessa toimivien yritysten ja esimerkiksi finanssimarkkinoiden toimintaympäris [...]

7 Kommenttia

”Digitaalitalous” ja ”digitaalimurros” on valittu yhdeksi sanaksi tulevaisuusselonteossa kuvaamaan monisäikeistä ja laajaa murrosta, jonka terminologia ei ole vakiintunutta ja myös kehittyy koko ajan. Murroksen ytimessä on ICT-alan teknologiakehitys (laitteet, komponentit, ohjelmistot, järjestelmät), joka on mahdollistanut tiedon digitalisaation, siirtämisen ja hyödyntämisen tehokkaasti. Laitekehityksen sijaan kehityksen painopiste on nyt siirtymässä palveluihin, joita tuoteta [...]

7 Kommenttia

Globaalit yhteiset ympäristöhaasteet ja digitaalitalouden murros luovat lukemattomia mahdollisuuksia aineelliselle ja aineettomalle kestävälle kasvulle. Suomella on erittäin hyvät lähtökohdat luoda uutta kestävää kasvua tulevaisuudessa. Tarvitaan vain tilaisuuksiin tarttumista. Kestävää kasvua ei synny vain haluamalla ja itsestään. Globaalissa kilpailussa Suomi on nopeasti menettänyt asemia, mutta ei ole tässä haastavassa tilanteessa yksin. Monet maat ovat Suomen tavoin mur [...]

3 Kommenttia

Vihreää kasvua on määritelty monin tavoin. Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä (LYNET) on vihreän kasvun selvityksessään määritellyt, että ”vihreällä kasvulla tarkoitetaan vähähiilisyyteen ja resurssitehokkuuteen perustuvaa, ekosysteemien toimintakyvyn turvaavaa taloudellista kasvua, joka edistää hyvinvointia ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta.” Tämän määritelmän mukainen vihreä kasvu on kestävää kasvua, mutta kaikki kestävä kasvu ei ole tiukasti [...]

2 Kommenttia

Digitaalitaloudessa yhä suuremman osan yrityksistä on yhä helpompi siirtää toimintoja minne tahansa. Kilpailu parhaiden sijoittumispaikkojen tarjoajien kesken kiihtyy. Toimimalla nyt Suomesta voi tulla maailman houkuttelevin digitaaliajan toimintaympäristö kaikenlaiselle vastuulliselle yritystoiminnalle. Vuonna 2030 Suomessa on älykkäitä yhdyskuntia – kyliä tai kaupunginosia – joissa on hyvä tehdä lähityötä tai paikasta riippumatonta, globaalia työtä. Hyvät verkko- ja l [...]

8 Kommenttia

Suomella on kaikki edellytykset luoda tulevaisuudessa lisää työpaikkoja ja kasvattaa työvoiman kysyntää. Työvoiman tarjontaa on lisättävä kattaen kaikki työuran vaiheet – ei vain työurien alusta, lopusta, vaan erityisesti myös työurien keskeltä. Tämä edellyttää nykyistä enemmän joustoa työn ja oppimisen vaiheiden lomittamiseksi yli elämänvaiheiden. Työn tekemisen ja yritteliäisyyden tulisi olla aina kannattavaa, sekä yhteiskunnalle että yksilöille. Työhyvinvointi [...]

21 Kommenttia

Korkealaatuinen koulutusjärjestelmä on keskeinen osa suomalaista identiteettiä ja Suomen myönteistä kuvaa ulkomailla. Suomalaisnuorten osaaminen on kansainvälisissä tutkimuksissa osoittautunut olevan maailman huippuluokkaa. Myös suomalaisten aikuisten lukutaito, numerotaito sekä tietotekniikkaa soveltava ongelmanratkaisutaito ovat kansainvälisessä vertailussa erinomaisia. Kansainvälisessä aikuistutkimuksessa (PIAAC) Suomi oli maiden välisessä vertailussa toiseksi paras maa kaikill [...]

5 Kommenttia

Kestävän kasvun ja kansalaisten hyvinvoinnin perustana on sivistys, yhteisöllisyys ja osallisuus. Yhteisöllisyys takaa, että välitämme toisistamme ja luotamme toisiimme. Yhteisöllisyyden edellytyksenä on, että eriarvoistumiskehitys taittuu. Sivistys auttaa arvostamaan ja ymmärtämään erilaisuutta. Monimuotoisuuden arvostaminen ja kääntäminen innostukseksi on kestävän kasvun edellytys.    Yhteisöllisyyden ja sivistyksen perustat ovat tulevina vuosikymmeninä muutosten edes [...]

5 Kommenttia

Politiikkatoimien vaikuttavuusselvityksen mukaan lasten ja nuorten syrjäytymistä ehkäisevien toimenpiteiden ja palveluiden vaikuttavuudesta on hyvin vähän tutkimus- ja arviointitietoa ja sitä tulisi lisätä järjestelmällisesti. Tuoreessa selvityksessä ”Mitä tiedämme politiikkatoimien vaikuttavuudesta lasten ja nuorten syrjäytymisen sekä hyvinvointierojen vähentämisessä” todetaan, että 1990-luvulla monissa kunnissa säästettiin lasten, nuorten ja perheiden palveluissa, ja l [...]

4 Kommenttia

Kestävän kasvun mallin ratkaiseva linkki on lopulta kulttuurinen. Kulttuurinen linkki määrittää viime kädessä kestävän hyvinvoinnin ja kestävän talouden sekä niiden yhdistelmän edellyttämien uudistusten onnistumisen tai epäonnistumisen. Henkinen kulttuuri on arvokkaan elämän yhteiskunnan pääpilari. Kulttuurisella tasolla kestävän kasvun mallin rakentamisen onnistumisen kannalta ratkaisevassa asemassa on kolme tekijää. 1 Luovuuden kulttuuri Tässä kohtaa sille voi k [...]

3 Kommenttia

Suomen mallin erityismahdollisuus on muodostaa vahvuudekseen kilpailukykyisen talouden ja kaikki mukaan ottavan hyvinvointivaltion välinen, toisiaan ruokkiva “hyvän kehä”. Tällaisessa kehitysmallissa inhimillinen kehitys tuottaa hyvinvointivaltion kautta osaavia ja hyvinvoivia ihmisiä jatkamaan talouden menestystä. Ja informationaalinen kehitys, jossa informaatioteknologian hyödyntäminen yhdistyy uuteen johtamis- ja työkulttuuriin, puolestaan mahdollistaa hyvinvoinnin rahoittamisen [...]

1 Kommenttia

Julkisella sektorilla – keskushallinnolla, aluehallinnolla ja kunnilla – 
on merkittävä rooli kestävän kasvun mahdollistajana, uusien ajatusten ja toiminnan aloitteellisena omaksujana ja kokeilijana sekä hyvien toimintamallien skaalaajana laajempaan käyttöön. Ketteryyttä, avoimuutta ja intoa kokeilla yhdessä uutta on vahvistettava ilman, että vaarannetaan hyvän hallinnon tavoitetta luoda yhteiskuntaan vakautta, ennakoitavuutta ja oikeusvarmuutta. Laadukkaat, kattavat hyvinvoint [...]

4 Kommenttia

Kestävällä kasvulla hyvinvointia Valtioneuvoston visio: Vuonna 2030 kaikkien Suomessa on hyvä elää merkityksellistä ja arvokasta elämää. Suomalainen osaaminen ja taloudellinen kasvu ovat luoneet perustan hyvinvoinnille. Suomi on onnistunut rakentamaan kestävää kasvua omaleimaisiin menestystekijöihinsä nojaten ja kantaen vastuuta sekä Suomessa että globaalisti. Kasvu on edistänyt ihmisten hyvinvointia ympäristön kantokyvyn asettamissa rajoissa. Vastuuta kantavat koko yhteisku [...]

3 Kommenttia

Lue keskustelun säännöt